TransCargo - Twój Partner w Europie

TransCargo - europejski operator logistyczny specjalizuj?cy si? przede wszystkim w szeroko poj?tym transporcie drogowym i multimodalnym. Wieloletnie do?wiadczenie, szerokie kontakty spedycyjne, rozbudowana sie? terminali i nowoczesny tabor, ale przede wszystkim profesjonalizm w dzia?aniu i pe?ne po?wi?cenia zaanga?owanie zgranego zespo?u wszystkich pracowników firmy zapewnia ka?demu klientowi najwy?sz? jako?? us?ug za rozs?dn? cen?.

Naszym najwa?niejszym celem jest proponowanie naszym klientom najlepszych rozwi?za? dla ich potrzeb transportowych.

Elastycznie dopasowujemy si? do specyficznych wymogów naszych klientów, zawsze osi?gaj?c ich pe?ne zadowolenie i satysfakcj?.